mevzuat yüzme

Mevzuat

 Bir kural kendisinden üst düzey bir kural ile çatıştığında hangisinin önce ya da sonra yürürlüğe girdiğinin hangisinin genel veya özel olduğuna bakılmaksızın üst kurala öncelik tanınır. Bir Anayasa hükmü ile bir kanun hükmü çatışırsa Anayasa hükmü uygulanır. Bir kanun hükmü ile bir tüzük hükmü çatışırsa kanun hükmü uygulanır. İdari İşlemler için  hazırlanmış Diğer Düzenleme Kuralları veya Adsız düzenleyici işlemler (Yönerge, Talimat, kararname, karar, tebliğ , sirküler, genelge, ilke kararı, esaslar vs.) yönetmeliklerin hukukî rejimine tâbidir. İdarelerin adsız düzenleyici işlemlerinin adı ne olursa olsun bunlar da Anayasa’nın 125’inci maddesinde ifade edilen “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”

  İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından iptal davası açılabilecektir.

 SAYIŞTAY  DERGİSİ   SAYI: 71

  Normlar hiyerarşisinde bir alt norm üst norma aykırılık teşkil etmemeli, üst normun kendisine verdiği hukuki sınırların dışına çıkmamalıdır.

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 

Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci  olarak görev yapamaz.

 

Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARININ TEŞKİLATI ÇALIŞMA,GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

Merkez Hakem Kurulunun Görevleri

 Hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve programları hazırlamak kurs ve seminerler düzenlemek,

 Her kademedeki hakemlerin terfilerini yapmak,,

 Uluslararası listeye alınması uygun görülen hakemleri tespit ve teklif etmek,

 Uluslararası hakem kuruluşları ile işbirliği yaparak ve değişiklik ve yenilikleri hakemlere duyurmak ve eğitimlerini sağlamak,

 Ulusal ve uluslararası kurs ve seminerlere hakemleri tespit ve teklif etmek,

 Hakemlerin müsabaka yönetmeliklerindeki noksanlıkları ve başarı derecelerini tespit etmek ve sonuçlarını kendilerine duyurmak,

 Hakemlerin standart kıyafetlerini tespit etmek,

 Yönetim Kurulunca verilen yetkiye dayanarak müsabakaların gözlemci ve hakemlerini tespit ve tayin etmek,

 Hakemlerle İlgili her türlü istatistiki bilgileri derlemek ve bilgileri yıl sonlarında ilgili birime teslim etmek,

 Hakem yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

 Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

 (Ek: RG-03/11/2002-24925) Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Hakem Kurulu hariç diğer kurullarda görevlendirilebilirler.

 

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

-Federasyonlar; antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerini Genel Müdürlüğün merkezi otomasyon sistemi üzerinden yürütmek zorundadır.

-Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirir.

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA  DÜZENLENECEK GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİ KIYAFET  YÖNETMELİĞİ

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

SPORTİF MÜSABAKALARDANÖNCE YAPILACAK SAYGI DURUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 Saygı Duruşu yapılacak haller:  

Her türlü spor müsabakalarından önce ancak:

Devlet büyüklerinin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü erkanı ile Federasyon ve Bölge Başkanlarının, Türk sporuna hizmette bulunmuş asker ve sivil eşhasın, vefatı halinde saygı duruşu yapılır.

Ortalama Puan
Ortalama 5 Değerlendirme Yapan 1
Benim Değerlendirmem:

Bir yorum ekleyin